Privacybeleid

Ons Privacybeleid is laatst geupdate op 17 mei 2019

Dit privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met PRI Nederland (Ingeborg Bosch PRI BV), Kvk 30091799, en PRI®International, hierna te noemen PRI®

Wij respecteren de privacy van alle bezoekers van onze website, https://www.pastrealityintegration.com en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website(s)verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacybeleid
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; 
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 

Indien u na het doornemen van ons Privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens die u aantreft onderaan dit Privacybeleid.

PRI®verwerkt gegevens in het kader van aanvragen voor PRI-therapie of -coaching, (Relatie)-Intensives, aanmeldingen voor workshops, nieuwsbrieven, online courses, webinars, bestellingen of bezoekers die anderszins contact opnemen. Na deelname aan onze trainingen, workshops, online courses en/of webinars kunnen wij uw emailadres opnemen in onze emaillijst en kunnen wij u informeren over andere van onze (online) producten en diensten. U kunt te allen tijde afmelden voor de emaillijst, door te klikken op de afmeldlink in onze emails of door een verzoek tot verwijderen van uw mailadres te sturen naar admin@prionline.nl .

Naast bovenstaande bezoekers verwerken wij ook gegevens van nieuwsbrieflezers en van onze eigen medewerkers en de PRI-therapeuten. In zijn algemeenheid geldt dat de bepalingen die hieronder staan ook van toepassing zijn op de persoonlijke gegevens die wij verwerken voor deze personen.

Medewerkers van PRI® raadplegen persoonsgegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken. Onze ICT-leverancier onderhoudt en beheert de informatievoorziening. Alle noodzakelijke technische en fysieke beveiligingsmaatregelen worden getroffen. Mocht het – ondanks deze maatregelen – gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot persoonsgegevens, dan meldt PRI® dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de persoon of personen van wie de gegevens bij het datalek zijn betrokken.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website(s) verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Zo maken wij gebruik van een derde partij waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben voor:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Het verwerken van declaraties of banktransacties;

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens PRI®van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Alleen de noodzakelijke personen hebben toegang tot uw gegevens en de toegang tot uw persoonsgegevens is afgeschermd. Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een TLS-verbinding.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

Voor deze website worden cookies gebruikt om goed te kunnen functioneren.Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van PRI® of die van een derde partij.

Op onze website(s) worden cookies gebruikt om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);
 • het internetaanbod voor u interessanter te maken middels het tonen van reclame welke aansluit bij uw belangstellingen (advertentie cookies);
 • om het mogelijk te maken om onze website te delen via social media (social media cookies).
 • De website te laten werken zoals u zou verwachten
 • Instellingen te onthouden tijdens en tussen de bezoeken (taal, lettergrootte)
 • Verbetering van de snelheid / veiligheid van de site
 • Inzicht te krijgen in het bezoek (statistieken) ter verbetering van de site.

 

We maken geen gebruik van cookies om:

 • Persoonlijk identificeerbare informatie te verzamelen (zonder uw uitdrukkelijketoestemming)
 • Gevoelige informatie te verzamelen (zonder uw uitdrukkelijke toestemming)
 • Informatie door te geven aan reclame-netwerken
 • Persoonlijk identificeerbare gegevens door te geven aan derden

 

Technische of functionele cookies

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Wij gebruiken de volgende technische cookies:

PRI®plaatst zelf de zogenaamde session-cookies welke vereist zijn om de website technisch correct te laten werken. Daarnaast worden enkele korte termijn cookies geplaatst om door u gemaakte instellingen te onthouden (taalkeuze, ingestelde lettergrootte en de door u gemaakte keuze voor de voor de cookieacceptatie).

Analytische cookies

Technische gegevens voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website en optimalisatie van de werking worden algemene van de bezoeker bijgehouden en opgeslagen in logfiles. Details als IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en technische gegevens welke uw webbrowser meestuurt, worden geregistreerd en gebruikt om de prestaties van de website te beoordelen en te verbeteren.

In- en uitschakelen van cookies

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulppagina voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere websites die u bezoekt.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de Privacy statements van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wanneer u een pagina op Past Reality Integration bezoekt welke ingesloten inhoud bevat (bijvoorbeeld van YouTube of Google Maps), ontvangt u mogelijk cookies van deze websites. Past Reality Integration heeft geen invloed op het plaatsen van deze cookies. Past Reality Integration raadt derhalve aan om de betreffende externe websites te raadplegen voor meer informatie over hun cookies en hoe u deze kunt beheren.

Uw wettelijke rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via admin@prionline.nl

U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • overdraagbaarheid van gegevens.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website(s) worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om dit privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Bovenaan deze privacyverklaring publiceren wij de datum waarop meest recent wijziging heeft plaatsgevonden.

Contactgegevens

PRI Nederland: admin@prionline.nl

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.