Disclaimer en Intellectuele Eigendomsrechten Disclaimer en Intellectuele Eigendomsrechten

Disclaimer

De informatie op deze website wordt door Past Reality Integration® met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden.

De informatie op deze website is informatief van aard en kan niet worden aangemerkt als een advies in een concreet geval. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. Past Reality Integration aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of voor schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

Deze website van Past Reality Integration bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door Past Reality Integration worden beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroep van Past Reality Integration. Past Reality Integration geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.

Alle berichten en formulieren worden met de grootst mogelijke zorg behandeld maar Past Reality Integration kan niet garanderen dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Intellectuele Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website rusten bij Past Reality Integration en/of haar licentiegevers. De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Past Reality Integration niet toegestaan.

De naam Past Reality Integration® is wettelijk gedeponeerd. Dat betekent dat alleen therapeuten die officieel zijn gecertificeerd zichzelf als PRI®-therapeut mogen presenteren. De reden achter deze wettelijke deponering is om te voorkomen dat een cliënt therapie ontvangt onder de noemer PRI zonder dat de therapeut daartoe gekwalificeerd is. Met als gevolg dat de cliënt geen PRI maar een variant daarop of zelfs een heel ander soort therapie ontvangt.